sobota, 13 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościNowe porozumienie Renault i Nissana

Nowe porozumienie Renault i Nissana

Grupa Renault i Nissan Motor Co. zawarły porozumienie przewidziane w umowie ramowej podpisanej 6 lutego 2023 r.

Transakcje wynikające z tych umów mają zostać zrealizowane w czwartym kwartale 2023 r.

Równe prawa

Zgodnie z zapowiedzią z 6 lutego 2023 r. Grupa Renault i Nissan zachowają po 15% wzajemnych udziałów z zakazem ich zbywania oraz limitem wysokości. Renault przeniesie 28,4% posiadanych przez siebie akcji Nissana do francuskiego funduszu powierniczego, w którym prawo głosu zostanie „zneutralizowane” z pewnymi wyjątkami. Grupa Renault będzie w pełni korzystać z praw majątkowych (dywidendy i przychodów ze zbycia akcji) z tytułu akcji przekazanych funduszowi powierniczemu aż do momentu ich zbycia. Przekazanie to nie będzie wymagało odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w sprawozdaniu finansowym Grupy Renault.

Po przeniesieniu 28,4% akcji Nissana do funduszu powierniczego Nissan będzie dysponował prawem głosu dzięki udziałom w Grupie Renault. Prawa głosu Grupy Renault i Nissana zostaną ograniczone do 15% rzeczywistych praw głosu, przy czym obie firmy będą mogły swobodnie korzystać z prawa głosu w tym limicie.

Grupa Renault zleci funduszowi powierniczemu sprzedaż akcji Nissana będących w jego posiadaniu, jeżeli będzie to dla niej korzystne z handlowego punktu widzenia. Nie będzie jednak zobowiązana do ich sprzedaży w określonym z góry terminie. Grupa Renault będzie miała pełną swobodę sprzedaży akcji Nissana będących w posiadaniu funduszu powierniczego, w ramach procedury zorganizowanej i koordynowanej z Nissanem, w której Nissan skorzysta z prawa pierwszej oferty, na swoją korzyść lub na korzyść wyznaczonej przez siebie osoby trzeciej.

Nowa podstawa

– Wiążące porozumienie stanowi solidną podstawę do ożywienia naszej działalności na kluczowych rynkach całego świata, z możliwością wygenerowania wartości liczonej w setkach milionów dla Renault, Nissana, Mitsubishi i naszych interesariuszy. Zapewnia nam strategiczną elastyczność, której potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek w obecnym, bardzo dynamicznym otoczeniu. Witamy w spółce Ampere silnego partnera, jakim jest Nissan. Ampere ma w przyszłości stać się światowym liderem w dziedzinie mobilności elektrycznej i oprogramowania – powiedział Luca De Meo, dyrektor generalny Grupy Renault.

– Zawierając końcowe porozumienie, weszliśmy w nową fazę współpracy z Renault i Mitsubishi Motors w dziedzinie innowacji korzystnych dla wszystkich stron. Możliwość zainwestowania w spółkę Ampere dopełnia i wzmacnia obecną ofensywę elektryczną Nissana w Europie. Zapewni szereg synergii, w tym efektywność kosztową, zgodność z przepisami oraz poszerzanie gamy produktów i silników do pojazdów elektrycznych – dodał Makoto Uchida, dyrektor generalny Nissana.

Renault i Nissan na trzech kontynentach

Porozumienie ma na celu jak najdalej posuniętą współpracę w ramach aliansu w trzech obszarach:

•      Projekty operacyjne generujące wysoką wartość dodaną w Indiach, Ameryce Łacińskiej i Europie,

•      Szybszą adaptację strategii działania dzięki nowym inicjatywom, do których mogą przystąpić partnerzy,

•      Bardziej zrównoważone proporcje wzajemnie posiadanych udziałów w kapitale Grupy Renault i Nissana oraz wzmocnienie ładu korporacyjnego aliansu.

W pierwszym obszarze partnerzy planują nowe projekty w Ameryce Łacińskiej, Indiach i Europie, mające na celu zapewnienie członkom aliansu korzystnych, zakrojonych na szeroką skalę i namacalnych wyników. Wśród tych projektów są nowe inwestycje i produkcja nowych pojazdów w Indiach. Grupa Renault i Nissan zapowiedziały ponowne zaangażowanie w działalność na tym rynku.

W drugim obszarze członkowie aliansu postanowili wspierać się w elektryfikacji i technologiach niskoemisyjnych, inwestując i współpracując w ramach własnych projektów, które byłyby źródłem wartości dodanej również dla pozostałych partnerów.

W ramach współpracy Nissan zobowiązał się zainwestować do 600 milionów euro w Ampere – nowy europejski podmiot Grupy Renault, który zajmuje się pojazdami elektrycznymi i oprogramowaniem, co pozwoli mu zyskać status inwestora strategicznego i zasiadać w zarządzie spółki. Inwestycja ta wpisuje się w strategię elektryfikacji Nissana, przynosząc wiele potencjalnych korzyści i synergii, które uzupełniają cele oraz inicjatywy Nissana w Europie i potencjalnie na innych rynkach.

Ostateczne umowy formalizują również zrównoważenie powiązań kapitałowych Grupy Renault i Nissana oraz wzmocnienie ładu korporacyjnego aliansu. Grupa Renault i Nissan podpisały nowe porozumienie w sprawie aliansu, które zastąpi dotychczasowe umowy (w szczególności Restated Alliance Master Agreement, Alliance Equity Participation Agreement i Memorandum of Understanding z dn. 12 marca 2019 r.).

Powiązane artykuły

OBSERWUJ NAS!

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Tiktok

 

CZYTAJ NAJNOWSZY NUMER

Zapisz się do newslettera


Zrównoważony rozwój

Opinie

Po godzinach

Zapowiedź